ENSHRINEMENT OF DEITIES

 

Cheng Kuai Hean Yu Per Choo or Sheng Hong Deity Qing Xi Xian You Bo Zhu (清溪显佑伯主, 顯佑伯主) is the main Deity of Lorong Koo Chye Sheng Hong Temple.  The Temple also worships many other Deities.  For the list of Deities and the sequence to offer your prayers at Sheng Hong Temple, please click here.

Please click to download the 2024 Calendar of Festive Celebrations.

Download the Prayer Guide (敬拜仪式手册) 【2024 calendar】 for the “know how” on temple’s celebrations, prayers, procedures and registration.

Main Hall

Main Hall

Qing Xi Xian You Bo Zhu (清溪显佑伯主, 顯佑伯主) is enshrined in the middle of the main hall, flanked by two Deities Wen Wu Pan Guan (文武判官) on His left and right.  Divine Master Qingshui (Qing Shui Zu Shi 清水祖师) is enshrined in front of the statue of Sheng Hong Deity.

1中

1右

Middle Right Altar

Deities Dong Yue Da Di (东岳大帝), Zi Wei Da Di (紫微大帝), Qing Xi Xian You Bo Zhu (清溪显佑伯主), Hua Guang Da Di (华光大帝), Zhang Gong Sheng Jun (张公圣君), Er Lang Zun Shen (二郎尊神), Hong Xian Da Di (洪仙大帝), Da Mo Zu Shi (达摩祖师), Wen Cai Shen (文财神), Tian Gou Gong (天狗公).

Middle Left Altar

Deities Qing Xi Xian You Bo Zhu (清溪显佑伯主), Tai Shang Lao Jun (太上老君), Zhang Tian Shi Gong (张天师公), Xuan Tian Shang Di (玄天上帝), Guang Ze Zun Wang (广泽尊王) , Xing Chun Zhen Xian (杏春真仙), Lu Ban Xian Shi (鲁班先师) and Tian Du Yuan Shuai (田都元帅).

3

Main Hall (Right)

Deities Kong Sheng Xian Shi (孔圣先师), Guan Sheng Di Jun (关圣帝君), Fu De Zheng Shen (福德正神), Wen Chang Di Jun (文昌帝君), Zhong Tan Yuan Shuai (中坛元帅), Da Sheng Fo Zu (大圣佛祖), Bao Fu Da Ren (包府大人), Ji Gong (济公活佛), Zhao Cai Tong Zi (招财童子), Di Zang Pu Sa (地藏菩萨), Hua Tuo (华佗仙师), Bai Ma Jiang Jun (白马将军).

2

Main Hall (Left)

Deities Zhu Sheng Niang Niang (注生娘娘), Nv Wa Niang Niang (女娲娘娘), Guan Yin Pu Sa (观音菩萨), Fen Hua Niang Niang (分花娘娘), Song Zi Niang Niang (送子娘娘), Jiu Tian Xuan Nv (九天玄女), Shan Cai Tong Zi (善财童子), Liang Nv Niang Niang (良女娘娘), Chi Tou Fu Ren (池头夫人), Cheng Huang Fu Ren (城隍夫人), Tian Hou Sheng Mu (天后圣母), Jin Hua Niang Niang (金花娘娘), Di Mu Niang Niang (地母娘娘).

Taisui Hall

Taisui Hall is to left of the main hall.  Deities Dou Mu Yuan Jun (斗姆元君), 60 Taisui Generals (六十太岁), Tai Yang Xing Jun (太阳星君), Tai Yin Xing Jun (太阴星君), Nan Dou Xing Jun (南斗星君) and Bei Dou Xing Jun (北斗星君) are enshrined in this hall.

Dou Mu Yuan Jun, Tai Yang Xing Jun, Tai Yin Xing Jun, Nan Dou Xing Jun, Bei Dou Xing Jun, Zhi Nian Taisui

taisui

taisui右

60 Taisui Statues (left hall)

taisui左

60 Taisui Statues (right hall)

External Main Hall

8th General (Ba Ye 八爷), Deity of Filial Piety (Xiao Zi Ye 孝子爷), the 5 Generals of Hades (Wu Yin Jiang 五阴将) and the General are enshrined on the left of the external hall, while 9th General (Jiu Ye 九爷), Bao Bei Ye (包贝爷), Jin Qian Bo (金钱伯) and the General are enshrined on the right.

將軍2

General

Jiu Ye. Bao Bei Ye. Jin Qian Bo

Ba Ye. Xiao Zi Ye. Wu Yin Generals

將軍1

General

Front Hall

Jade Emperor

A Joss stick urn dedicated to Jade Emperor (玉皇上帝) is installed in the middle of the front hall.

Entrance Hall

Tiger Lord

On the right side of the Entrance Hall is a cave where Tiger Lord (Hu Ye Jiang Jun 虎爷将军) and Earth Deity (Di Zhu Gong 地主公) are enshrined.

jiuhugong

Yue Lao. Jia Ou Tian Cheng. He He Er Xian. Wen Cai Shen. Wu Cai Shen. Wu Lu Cai Shen. Che Shen.

Deity of Marriage & Love (Yue Lao 月老), Jia Ou Tian Cheng(佳偶天成), Deities of Harmony (He He Er Xian 和合二仙), Warrior Deity of Prosperity (Wu Cai Shen 武财神), Scholar Deity of Prosperity (Wen Cai Shen 文财神), Prosperity Deities of the 5 Directions (Wu Lu Cai Shen 五路财神) and Xi Zhong Deity (Deity for Vehicles Che Shen 车神) are enshrined at the entrance hall.

jiuhugong